Phật học » Kinh điển

KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI NANDĀ
KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI NANDĀ
"Nầy Nandā hãy nhìn Tấm thân chỗ quy tụ Nhiều bệnh tật, bất tịnh Đầy hôi hám khả ố Hãy hướng tâm tu tập An trú bất tịnh tướng" "Hãy tu tập vô tướng Từ bỏ mạn tuỳ miên Do thắng tri mạn ấy Ngươi sẽ được an tịnh"
Xem chi tiết »
Kinh Hiền Nhân
Kinh Hiền Nhân
Lúc bấy giờ, Đức Phật lưu trú tại nước Xá-vệ với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo.
Xem chi tiết »
Kinh niệm Phật ba la mật - HT. Thích Thiền Tâm dịch
Kinh niệm Phật ba la mật - HT. Thích Thiền Tâm dịch
Chính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ-Xà-Quật, gần thành Vương-Xá với chúng Đại Tỳ-kheo một muôn hai nghìn người. Đó là các vị trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-Ha Mục-Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Tu-Bồ-Đề, La-Hầu-La, Phú-Lâu-Na, A-Nan, A-Nan-Đà, Ma-Ha Ba-Xà-Ba-Đề, Gia-Du-Đà-La, v.v...
Xem chi tiết »
KINH VIÊN GIÁC - Trí Quang dịch giải
KINH VIÊN GIÁC - Trí Quang dịch giải
Viên giác cho thấy tâm là cả thể. Tu học viên giác thì trước hết đừng nghĩ thân chỉ là tứ đại, tâm chỉ là duyên ảnh. Như vậy là thiền quán của viên giác đó.
Xem chi tiết »