Phật học » Kinh điển

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ - Thích nữ Trí Hải dịch
KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ - Thích nữ Trí Hải dịch
Như vậy tôi nghe, vào thời gian Phật cùng chúng đại tỳ kheo và đại Bồ tát ở trong thành Lăng già trên đỉnh núi Ma la dà bên biển lớn. Các vị này đều đã thông đạt năm pháp, ba tự tính, tám thức, hai vô ngã, hiểu rõ nghĩa cảnh giới do tự tâm hiện, dạo chơi trong vô số tam muội, tự tại, mười lực và sáu thần thông. Tuy hiện đủ loại hình và phương tiện để điều phục chúng sinh, kỳ thực các Ngài xuất thân từ các cõi Phật, được chư Phật lấy nước cam lộ rưới đầu. Bồ tát Đại Huệ là bậc thượng thủ.
Xem chi tiết »
KINH PHẬT NÓI VỀ THỆ NGUYỆN  ĐỜI TRƯỚC CỦA BỒ TÁT DI LẶC - HT. Thích Thiện Nhơn dịch
KINH PHẬT NÓI VỀ THỆ NGUYỆN ĐỜI TRƯỚC CỦA BỒ TÁT DI LẶC - HT. Thích Thiện Nhơn dịch
Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật trú tại rừng nai, nước Ba La Nại, cùng đại chúng Tỳ kheo năm trăm người hiện diện đầy đủ, tất cả các vị đều là bậc tri thức của đại chúng. Tên các Ngài là A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Da Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, A Nan, La Hầu La v.v... đều là bậc thượng thủ (đứng đầu) trong chúng.
Xem chi tiết »
Kinh Đại Bát-nhã - HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Đại Bát-nhã - HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, chiếm tới ba tập khổ lớn trong Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu, mỗi tập trên dưới 1.000 trang, mỗi trang độ 1.500 chữ, tổng cộng khoảng 4.500.000 chữ (Hán); thường được gọi là Đại Bát Nhã, mang số hiệu 220.
Xem chi tiết »
KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI
KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI
Tu Thiền tông mau chóng thành Phật nhất, tu Tịnh độ tông còn mau chóng và chắc chắn hơn.
Xem chi tiết »