Phật học » Luận tạng

Luận Khởi Tín - Trí Quang dịch giải
Luận Khởi Tín - Trí Quang dịch giải
Khởi tín cốt nói về Chân như. Nói thật khéo, không kinh sách nào bằng. Nhưng muốn hiểu Chân như thì trước hết hãy nói về Tâm.
Xem chi tiết »
NHẤT NGUYÊN LUẬN
NHẤT NGUYÊN LUẬN
Để nhận xét chính xác các pháp Phật, có một nguyên lý căn bản định chân Pháp học cũng như Pháp hành mà Đức Phật đã dùng làm phương tiện hướng dẫn chúng sanh tu tập tùy căn cơ, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao.
Xem chi tiết »