Phật học » Luật tạng

CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT - HT. Thích Thiện Siêu
CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT - HT. Thích Thiện Siêu
Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi.
Xem chi tiết »
ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN
ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN
Phật Thích Ca dùng trí huệ vô thượng sáng lập pháp Thiền Trực Tiếp vốn chẳng có tương đối và tuyệt đối, nhưng vì hướng dẫn chúng sanh lìa khỏi hư vọng, gọi là tương đối, để bước lên quốc độ chân thật, gọi là tuyệt đối, nên mới có sự thuyết pháp để độ chúng sanh.
Xem chi tiết »
Bát Thức Quy Củ Tụng - Thích Thắng Hoan dịch
Bát Thức Quy Củ Tụng - Thích Thắng Hoan dịch
“QUYỂN BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG” của Ngài Huyền Trang, được Ngài Khuy Cơ toát yếu, chúng tôi nhận thấy rất quan hệ với quyển “Khảo Nghiệm Duy Thức Học” Quyển Bát Thức Quy Củ Tụng mà chúng tôi đã phân tích nội dung, mặc dù trong đó chỉ trình bày hành tướng của tám tâm thức, nhưng đã nói lên được tất cả những gì liên quan đến tám Tâm Thức qua mọi lãnh vực sinh hoạt đều có tác dụng tương ưng.
Xem chi tiết »