Phật học » Luật tạng

TỨ THANH TỊNH GIỚI - Tỳ khưu Hộ Tông
TỨ THANH TỊNH GIỚI - Tỳ khưu Hộ Tông
Trong 4 giới trong sạch, xin giải về: "Biệt biệt giải thoát thu thúc giới" là sự thu thúc theo điều học trong giới bổn trước.
Xem chi tiết »
Luật Thức xoa ma na - Trí Quang dịch giải
Luật Thức xoa ma na - Trí Quang dịch giải
Phật không tự động chế ra giới điều. Mỗi giới điều là do một trường hợp. Trường hợp nhiều khi khác nhau mà giới điều không khác. Nên thật ra giới điều có thể qui nạp lại được. Tức như cái số 292 của Thức xoa giới có thể qui nạp còn quá nửa mà thôi.
Xem chi tiết »
Luật Sa di, Sa di ni - Trí Quang dịch giải
Luật Sa di, Sa di ni - Trí Quang dịch giải
Tinh tiến hành đạo, báo ơn mẹ cha. Áo cốt che thân, không cần hoa mĩ; ăn đủ để sống, không được đam mê. Hoa hương phấn sáp không cho dính mình, sắc đẹp tiếng tà toàn không nhìn nghe. Nói lời từ tốn, giữ thân nghiêm chính, đừng rao lỗi người; nếu ai tranh chấp, nói cho đôi bên hòa hợp. Trai gái phải khác biệt, cỏ cây cũng đừng tổn thương. Không phải người hiền thì không thân làm bạn, không phải bậc thánh thì không thờ làm thầy. Y và bát thường chung với mình. Phi thời không ăn, phi pháp không nói. Tinh cần suy nghĩ nghĩa lý, ôn cũ biết mới. Ngồi thì thiền tư, dậy thì đọc tụng. Đóng ba đường ác, mở cửa Niết bàn. Nương dựa vào pháp Tỳ kheo mà tăng trưởng những chánh nghiệp trên đây, làm cho tâm Bồ đề không thoái chuyển, trí Bát nhã trong sáng hoài. Quảng độ chúng sinh, cầu thành chánh giác. Dụng tâm như vậy mới thật là đệ tử của Phật.
Xem chi tiết »
Luật Tỳ kheo ni - Trí Quang dịch giải
Luật Tỳ kheo ni - Trí Quang dịch giải
Phần Đầu Tỳ kheo Ni Giới Cúi đầu kính lạy chư Phật, Phật pháp và Tỳ kheo tăng. Nay tụng Giới kinh (1) là để làm cho Phật pháp thường còn.
Xem chi tiết »
Luật Tỳ kheo - Trí Quang dịch giải
Luật Tỳ kheo - Trí Quang dịch giải
1/ Ghi Sau Khi Duyệt Tỳ kheo Giới Tập tục giữa Ấn, Tàu với ta khác nhau nhiều lắm. Xưa và nay càng khác hơn. Phật giáo cũng vậy. Nên muốn hiểu luật thì phải biết những cái khác đó, kể cả cái khác giữa Bắc tông với Nam tông.
Xem chi tiết »