Văn hoá-Văn học » Lịch sử » Nhân vật

Hành trạng của Bồ Tát Quan Thế Âm qua các kinh điển
Hành trạng của Bồ Tát Quan Thế Âm qua các kinh điển
Nói đến Phật giáo, người ta nghĩ ngay đến đạo Từ bi cứu khổ mà hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất thiết tưởng không ai khác hơn là đức Bồ-tát Quan Thế Âm, hay Mẹ hiền Quan Âm.
Xem chi tiết »