Phật học » Thiền học

Đại sư Khương Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam
Đại sư Khương Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam
Trong bài viết có tính cách phổ quát này, ở giới hạn của trang báo, chúng tôi chỉ trình bày những phần căn bản trong tác phẩm vừa kể liên hệ đến người đầu tiên đặt nền móng cho Thiền tông Việt Nam là Đại sư Khương Tăng Hội. ..
Xem chi tiết »