Phật học » Tịnh độ

Pháp Tướng và Lược Truyện Chư Tổ Tịnh Độ Tôn
Pháp Tướng và Lược Truyện Chư Tổ Tịnh Độ Tôn
Pháp TướngLô Sơn Đông Lâm - Huệ ViễnĐại Sư Tịnh Độ Sơ Tổ - Lô Sơn Đông Lâm - Huệ Viễn Đại Sư 1. Đại Sư Huệ Viễn (334-416):người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ đi theo cậu là Lịnh Cô Thị du học ở Hứa Xương, từ thuở thiếu thời Ngài đã tinh thông Nho học, Lão Trang cùng Bách Gia Chư Tử, khi xuống miền nam tham vấn nhà nho Phạm Tuyên, nghe ngài Pháp sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, ở Thái Hằng Sơn hoằng dương Phật học, ..
Xem chi tiết »