Cáo Phó: Hòa Thượng Thích Phươc Đường Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm Paris

2017-07-13 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

 

CÁO PHÓ

-   Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

-   Thiền viện Trúc Lâm Paris

-   Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp

-   Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC ĐƯỜNG

-        Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-        Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp;

-        Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Paris.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 18giờ 53 phút ngày 12 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại Thiền viện Trúc Lâm Paris, số 9 Rue Neuchatel, 91140 Villebon/Yvette, Paris (Pháp).

* Trụ thế : 85 năm              * Hạ lạp : 49 năm

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào ngày 14 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 20 tháng 6 năm Đinh Dậu).

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại Thiền viện Trúc Lâm Paris.

- Lễ viếng từ ngày 14 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2017 (21- 25/6/Đinh Dậu)

- Lễ Trà tỳ được cử hành vào ngày 19 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 26 tháng 6 năm Đinh Dậu).

 

   Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image