Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII

2013-07-19 1,910

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-----------------------

Số : 232/2013/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------

                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

 QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)


CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v);

-Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 76 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Phong - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

ĐIỀU 2 : Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương và quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3 "để thực hiện”

- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

- Ban TGCP, UBTWMTTQVN

- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

"để biết”

- Lưu VP1 - VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 232/2013/QĐ.HĐTS ngày 15 tháng 7 năm 2013

A. BAN CHỨNG MINH:

1. Hòa thượng Thích Hiển Pháp

2. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

3. Hòa thượng Thích Chơn Thiện

4. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

5. Hòa thượng Thích Trí Quảng

6. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

7. Hòa thượng Thích Giác Toàn

8. Hòa thượng Thích Thiện Pháp

9. Hòa thượng Thích Thiện Tánh.

B. BAN CỐ VẤN:

1. TT. Thích Thanh Điện

2. TT. Thích Quảng Hà

3. TT. Thich Đức Thiện

4. TT. Thích Tấn Đạt

5. TT. Thích Thọ Lạc

6. Cư sĩ Phạm Nhật Vũ

7. Cư sĩ Nguyễn Văn Lạng

8. Phật tử Lê Trần Trường An

9. Phật tử Nguyên Lạc-Vũ Chầm

C. BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH TRUNG ƯƠNG:

+ THƯỜNG TRỰC:

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban

TT. Thích Thanh Phong

Tp. HCM

2.

Phó Trưởng Ban Thường trực

TT. Thích Truyền Cường

Tp. HCM

3.

Phó Trưởng ban Thường trực

ĐĐ. Thích Đồng Ngộ

Bình Định

4.

Phó Trưởng ban Thường trực

PT. Tạ Ngọc Túy

Tp. Hà Nội

5.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thanh Phúc

Tp. Hà Nội

6.

Phó Trưởng ban

HT. Thạch Hà

Cà Mau

7.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thanh Phụng

Bắc Ninh

8.

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Phước Nguyên

Cà Mau

9.

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Đồng Huệ

Hưng Yên

10.

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Nguyên Thành

Thái Nguyên

11.

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Đạo Phước

Tp. HCM

12.

Phó Trưởng ban

PT. Phạm Anh Dũng

Tp. HCM

13.

Chánh Thư ký kiêm Thủ quỹ

NS. Thích nữ Hòa Liên

Tp. HCM

14.

Phó Thư ký kiêm Chánh VP

ĐĐ. Thích Quảng Lâm

Tp. Hà Nội

15.

Phó Thư ký kiêm Phó VP

ĐĐ. Thích Phước Triều

Tp. HCM

16.

Phó Thư ký

PT. Nguyễn Duy Thái Dương

Tp. HCM

17.

Phó Thư ký

PT. Vũ Văn Sơn

Hà Nội

18.

Ủy viên Kiểm soát

TT. Thích Giác Hiệp

Tp.HCM

 + ỦY VIÊN:

19.

Ủy viên

HT. Thích Giác Tràng

Quảng Nam

20.

Ủy viên

HT. Thích Huệ Tâm

Tiền Giang

21.

Ủy viên

HT. Lâm Pậu

Trà Vinh

22.

Ủy viên

HT. Thạch Sên

Trà Vinh

23.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Hạnh

Tp. HCM

24.

Ủy viên

TT. Thích Chí Thiện

Bình Dương

25.

Ủy viên

TT. Thích Tôn Trấn

An Giang

26.

Ủy viên

TT. Thích Đồng Tấn

Bình Phước

27.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Chiến

Ninh Bình

28.

Ủy viên

TT. Thích Thông Hòa

Phú Yên

29.

Ủy viên

TT. Thích Trí Huệ

Sóc Trăng

30.

Ủy viên

TT. Thích Phước Hạnh

Vĩnh Long

31.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Nghi

Bạc Liêu

32.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Thọ

Bến Tre

33.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Châu

Bình Định

34.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thông Đạo

Tp. Đà Nẵng

35.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Trí

Đak Nông

36.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đồng Ngạn

Đồng Nai

37.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chơn Trí

Đồng Tháp

38.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Thức

Gia Lai

39.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Nguyên

Hà Tĩnh

40.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Tâm

Kiên Giang

41.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Bửu

Kon Tum

42.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Như Tiến

Quảng Ngãi

43.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Thắng

Trà Vinh

44.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Trình

Nam Định

45.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Mỹ

Đồng Nai

46.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Minh

Đak Lak

47.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Đạo

Tp. HCM

48.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Dương

Lào Cai

49.

Ủy viên

NT. Thích nữ Diệu Nghĩa

Tây Ninh

50.

Ủy viên

NT. Thích nữ Diệu Đức

Khánh Hòa

51.

Ủy viên

NT. Thích nữ Mai Liên

BR – VT

52.

Ủy viên

NS. Thích Đàm Khoa

Tp. Hà Nội

53.

Ủy viên

NS. Thích nữ Tâm Niệm

Tp. Cần Thơ

54.

Ủy viên

NS. Thích nữ Hạnh Tâm

Tp. Đà Nẵng

55.

Ủy viên

NS. Thích Đàm Thục

Hà Nam

56.

Ủy viên

NS. Thích nữ Chí Liên

Hậu Giang

57.

Ủy viên

NS. Thích nữ Gương Liên

Long An

58.

Ủy viên

NS. Thích Đàm Hiền

Nam Định

59.

Ủy viên

NS. Thích nữ Mỹ Thái

Ninh Thuận

60.

Ủy viên

NS. Thích nữ Nguyệt Liên

Quảng Trị

61.

Ủy viên

NS. Thích nữ Minh Tú

TT. Huế

62.

Ủy viên

NS. Thích Đàm Thành

Thanh hóa

63.

Ủy viên

SC. Thích nữ Huệ Đức

Tp. HCM

64.

Ủy viên

SC. Thích nữ Từ Thảo

Bình Dương

65.

Ủy viên

SC. Thích nữ Diệu Quang

Cà Mau

66.

Ủy viên

SC. Thích nữ Tịnh Minh

Đak Lak

67.

Ủy viên

SC. Thích Đàm Tâm

Thái Nguyên

68.

Ủy viên

SC. Thích Đàm Trầm

Vĩnh Phúc

69.

Ủy viên

PT. Lê Quốc Thắng

Tp. Hà Nội

70.

Ủy viên

Ô. Nguyễn Sơn Thủy

Tp. Hà Nội

71.

Ủy viên

CS. Lưu Quốc Quang

Bình Thuận

72.

Ủy viên

Cư sĩ Đức Thiện (Trương Tấn Nuôi)

Lâm Đồng

73.

Ủy viên

PT. Quảng Phước (Võ Thị Hới)

Quảng Bình

74.

Ủy viên

PT. Nguyễn Thị Liên

Tuyên Quang

75.

Ủy viên

PT. Hoàng Thị Kim Oanh

Yên Bái

76.

Ủy viên

PT. Nguyễn Thị Phương

Tp. HCM

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

 

 

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image