TƯGH gửi Thư Phân Ưu đến Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc

2016-12-05 428

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

---------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

 

THƯ PHÂN ƯU

 

                          Kính gửi: HIỆP HỘI PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC

                                                                                                 

 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt nam vô cùng kính tiếc được tin Trưởng lão Hòa thượng thượng Minh hạ Học, Chủ tịch Hội đồng Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Linh Nham Tô Châu Phật học Viện Trung Quốc, Viện trưởng Phân việu núi Thê Hạ Nam Kinh Phật học Viện Trung Quốc, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, Phương trượng Tổ đình Linh Nham Tô Châu, bậc cao Tăng của Tịnh Độ Tông, viên tịch ngày 02 tháng 12 năm 2016.

Sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Trung Quốc và Môn đồ Pháp quyến.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Trung Quốc cùng Môn đồ Pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng.

          Kính nguyện cầu Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

                            

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image